ChalakSoft@live.com 04444364980 09120274166

نرم افزار تره بار


ثبت اشخاص در گروه های مشتری؛حق العمل کار و باربارکن
چاپ فاکتور در اندازه های متفاوت مطابق با میدان تره بار
ثبت بارهای رسیده در دو حالت باربارکن و حق العمل کار
امکان صدور صافی بار
امکان صدور صورت حساب بار
ثبت هزینه ها    
چاپ و ویرایش فاکتور مشتریان
چاپ و ویرایش صافی و صورت حساب بار ها
ثبت پرداخت های بار
ثبت دریافتهای مشتریان
نگهداری صورت حساب خرید و فروش بار
نمایش درآمد بر حسب تاریخ
ثبت درآمد های متفرقه
معرفی حسابها و بررسی واریز و برداشت حساب ها
ثبت چک ها همراه با هشدار سررسید چک ها

 


نرم افزار تره بار